Przejdź do treści
Klub Górski PTTK Kielce

Jesteś tutaj

17/20-05-2018 XXXVIIII Ogólnopolski Zlot Klubów Górskich PTTK.

REGULAMIN XXXVIII  OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU KLUBÓW GÓRSKICH PTTK „Góry Świętokrzyskie - Kielce  2018” 17/20 maja 2018 roku.

Klub Górski PTTK Kielce
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach

ORGANIZATOR ZLOTU:
Klub Górski PTTK Kielce
www.kgpttkkielce.pl
Współorganizator Zlotu:
Podkomisja Klubów Górskich KTG ZG PTTK
ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&kt=5
PTTK  Oddział  Świętokrzyski w Kielcach
www.pttkkielce.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU
Komandor: Paweł Milewicz, e-mail: pawelmilewicz@o2.pl   tel. 530650082

Z-ca komandora: Zbigniew Borowiec, e-mail: borowiec-z@wp.pl    tel. 504707811

Z-ca komandora: Jacek Nowak, e-mail: jacek.ellobo@gmail.com tel. 607-659-491

Obsługa tras: Robert Nicpoń, Lena Skibińska – Opoka, Anna Kaniszewska, Marcin Nocula, Wojciech Buczkowski, Grzegorz Niedbała, Magdalena Nowak, Iwona Baran, Dominik Kowalski

Biuro Zlotu: Beata Milewicz, Dorota Szarek

TRW PTTK GOT: Andrzej Guska

ADRES BIURA ORGANIZATORA:
PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach,  
ul. Sienkiewicza 29,  25-007 Kielce
tel. 41 344 77 43, e-mail: kg@pttkkielce.pl

Na powyższy adres należy kierować wszelką korespondencję z dopiskiem:
„XXXVIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”

I. CEL ZLOTU.
•  obchody 10 rocznicy powstania Klubu Górskiego PTTK Kielce;
•  obchody 110 rocznicy powstania PTTK Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach;
•  poznanie historii, walorów turystycznych i krajoznawczych Gór Świętokrzyskich;
•  promocja województwa świętokrzyskiego i jego walorów historycznych i turystyczno-krajoznawczych;                               
•  popularyzacja turystyki górskiej;
•  prezentacja dorobku klubów górskich PTTK uczestniczących w Zlocie;
•  wymiana wiedzy i doświadczeń miłośników turystyki górskiej;
•  integracja aktywu górskiego.

II. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA ZLOTU.
Zlot odbędzie się w dniach 17 - 20 maja 2018 r., zakwaterowanie w Klasztorze na Karczówce – Kielce. Dojazd uczestników we własnym zakresie.
Lokalizacja:
pl. Karczówka Klasztor 1, 25-755 KIELCE
http://www.karczowka.com

III. WARUNKI UCZESTNICTWA.
1. W Zlocie mogą brać udział drużyny złożone z członków i sympatyków klubów górskich PTTK afiliowanych przez Podkomisję Klubów Górskich KTG ZG PTTK, które nadeślą zgłoszenie udziału do Biura Organizatora Zlotu (KARTA ZGŁOSZENIA w załączeniu) i dokonają wpłaty wpisowego w ustalonym terminie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie pod opieką osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WPISOWE.
1. Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2018 r. na adres Biura Organizatora Zlotu pocztą elektroniczną lub listownie.
2. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc noclegowych, jaką dysponują organizatorzy, proponujemy ograniczenie ilości osób w drużynie do pięciu (nie dotyczy Klubu Górskiego PTTK Kielce  jako organizatora).
3. Koszt udziału w Zlocie wynosi 350 zł od osoby.
4. Wpłaty pełnej kwoty należy dokonać na konto bankowe nr:
92 1060 0076 0000 3200 0082 4713
PTTK Oddział Świętokrzyski,  ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce,
z dopiskiem „XXXVIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”
5. Potwierdzenie wpłaty wpisowego (kopię lub skan) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2017 r. na adres Biura Organizatora listownie lub pocztą elektroniczną.                      
6. Do dnia 15 kwietnia 2017 r. dokonana zostanie weryfikacja wpłat i zgłoszeń reprezentacji poszczególnych środowisk.
7. Zapisy większej liczby uczestników będą możliwe, w zależności od ilości wolnych miejsc, po 15 kwietnia 2018 r., po uprzednim kontakcie z biurem PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach
8. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika na Zlot wniesione opłaty nie będą zwracane.

V. RAMOWY PRZEBIEG ZLOTU.
Dzień 1: 17 maja 2018 (czwartek)
14:00 - 17:30 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników Zlotu w Klasztorze na Karczówce w Kielcach
18:00 - obiadokolacja
19:00 - oficjalne otwarcie Zlotu, omówienie działalności Podkomisji Klubów Górskich, prezentacja Klubu Górskiego PTTK Kielce i jego dorobku, prezentacje Klubów Górskich uczestniczących w Zlocie, wystąpienia zaproszonych gości i przedstawicieli KTG ZG PTTK
20.00 – zajęcia integracyjne
Dzień 2: 18 maja 2018 (piątek)
8:00 - śniadanie
8:45 - wyjazd na trasy Zlotowe:
trasa 1: Chęciny – G. Zelejowa – Czerwona Góra – G.  Patrol – Zalesie – Białogon – G. Brusznia – G. Karczówka - 20km
trasa 2: Nowa Słupia – Święty Krzyż – Huta Szklana – Podlesie – Kakonin – Łysica – Święta Katarzyna – 18km
18:00 - obiadokolacja
19:00 - prelekcje, wymiana doświadczeń
Dzień 3: 19 maja 2018 (sobota)
8:00 - śniadanie
8.15 - wyjazd na trasy górskie:
trasa 3: Chęciny – G. Zelejowa – Czerwona Góra – G. Patrol – Zalesie – Białogon – G. Brusznia – G. Karczówka - 20km
trasa 4: Nowa Słupia – Święty Krzyż – Huta Szklana – Podlesie – Kakonin – Łysica – Święta Katarzyna – 18km
UWAGA  -  Trasy zlotowe zostały przygotowane przemiennie, aby wszyscy uczestnicy Zlotu mogli skorzystać z pełnej oferty turystycznej.
18:00 - obiadokolacja
20:00 - ognisko turystyczne
Dzień 4: 20 maja 2018 (niedziela)
8:00 - śniadanie
9:00 - wspólne zdjęcie uczestników Zlotu
9:15 – przejazd i zwiedzanie Centrum Geoedukacji na Wietrzni
12:00 - oficjalne zakończenie Zlotu i pożegnanie uczestników Zlotu

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.
•  3 noclegi 17/18, 18/19 i 19/20 maja 2018 r.
•  3 śniadania 18, 19 i 20 maja 2018 r.
•  3 obiadokolacje 17, 18 i 19 maja 2018 r.
•  ubezpieczenie z tytułu przynależności do PTTK
•  odznaka zlotowa
•  koszulka zlotowa
•  odcisk pieczęci okolicznościowej
•  materiały krajoznawcze
•  opieka przodowników i przewodników na trasach zlotowych
•  dojazd i powrót z tras objętych regulaminem

VII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW.
1. Uczestnicy z opłaconymi aktualnie składkami PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach obowiązujących członków PTTK oraz objęci dodatkowym ubezpieczeniem, uwzględniającym, m.in. koszty leczenia.
2. Osoby z nieopłaconą składką za rok 2018 i niezrzeszone w PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania:
   - zasad poruszania się w Parkach Krajobrazowych i Rezerwatach
   - zasad obowiązujących w obiektach noclegowych PTTK
   -  zasad wzajemnej koleżeńskości, partnerstwa i tolerancji
   - wskazówek i zaleceń organizatorów.
4. Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Zlocie może indywidualnie opracować i realizować własne trasy w zależności od doświadczenia i możliwości (na własną odpowiedzialność), pod warunkiem zgłoszenia decyzji organizatorowi Zlotu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Koszty dojazdów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponoszą uczestnicy Zlotu we własnym zakresie.
2. Kwota wpisowego nie obejmuje: kosztów parkowania samochodów na płatnych parkingach, oraz dodatkowego wyżywienia i napojów w trakcie tras Zlotowych.
3. Niezgłoszenie się w sekretariacie Zlotu traktowane jest jako rezygnacja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu odpłatności.
4. W razie przybycia na Zlot osób bez zgłoszenia i wpłaty w ustalonym terminie oraz spoza listy klubów afiliowanych przez Podkomisję Klubów Górskich KTG ZG PTTK, organizator Zlotu zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ich na Zlot.
5. Kierownictwo Zlotu nie ponosi wobec uczestników Zlotu i osób trzecich odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkód powstałych w czasie Zlotu.
6. Uczestnicy Zlotu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody.
7. Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras i weryfikacji GOT.
8. Dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją Zlotu.

DO POBRANIA:

Regulamin XXVIII Zlotu Klubów Górskich PTTK


Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Zlotu należy do Komitetu Organizacyjnego.

ZAPRASZAMY W Góry Świętokrzyskie
Z turystycznym pozdrowieniem
Komitet organizacyjny
XXXVIII Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich PTTK

sob. 12.05.2018 - 21:00

Kalendarz imprez

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Kwiecień 2018
 

Stronę aktualnie przegląda 1 osoba